-

Verzending per post "Awb" niet langer beperkt tot PostNL

Tegen overheidsbesluiten staat bezwaar open voor belanghebbenden, denk bijvoorbeeld aan de weigering van een vergunningaanvraag of het opleggen van een last onder dwangsom. Dat bezwaar moet dan wel tijdig worden ingediend, dat wil zeggen binnen 6 weken na verzending van het bestreden besluit. De hoofdregel in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is dat een bezwaarschrift tijdig is ingediend als als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij wijze van uitzondering wordt een bezwaarschrift bij verzending "per post" ook nog beschouwd als tijdig ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Hoewel PostNL al lang niet meer de enige postbezorger is, gold tot voorkort blijkens de rechtspraak dat alleen verzending via PostNL kon worden gezien als verzending per post als bedoeld in de Awb. Met andere woorden: een bezwaarschrift dat niet via PostNL werd verstuurd moest voor het einde van de termijn zijn ontvangen op straffe van niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift dan niet niet inhoudelijk wordt behandeld en betekent dus 'einde oefening'.

Eerder deze maand deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een belangrijke uitspraak over de verzending van een bezwaarschrift per post, anders dan door PostNL (ECLI:NL:CRVB:2020:1207). Hiermee wordt gebroken met de bestaande rechtspraak. Wat was er aan de hand? Iemand had bezwaar gemaakt tegen een gemeentelijke boete maar dit ter post bezorgd bij Falk Post. Het bezwaarschrift is ontvangen na afloop van de 6 weken termijn. Gelet hierop heeft de gemeente dit bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. In hoger beroep wordt (kennelijk) betoogd dat het bezwaarschrift wel ontvankelijk is omdat het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd door deponering in een brievenbus van Falk Post en binnen een week na afloop van de termijn is ontvangen.

De CRvB oordeelt nu onder verwijzing naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat zij onder 'verzending per post' als bedoeld in de Awb niet langer uitsluitend verstaat verzending via PostNL. Dit brengt mee dat een bezwaar- of (hoger)beroepschrift ook tijdig is ingediend als het voor het einde van de termijn bij een andere postaanbieder dan PostNL ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Onder andere postaanbieder wordt voor in Nederland ter post bezorgde stukken verstaan ieder bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geregistreerd postvervoerbedrijf. De Raad hanteert met onmiddellijke ingang deze nieuwe lijn (hopelijk zullen andere bestuursrechters deze lijn overnemen). Dit lijkt mij goed nieuws voor iedereen die bezwaar wil maken tegen een overheidsbesluit. Overigens mocht de nieuwe lijn bezwaarde in casu niet baten omdat het bezwaarschrift na het einde van de bezwaartermijn was afgestempeld. Bezwaarde is er volgens de CRvB niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat het bezwaarschrift op de laatste dag van de bezwaartermijn ter post is bezorgd. Hieruit blijkt eens temeer dat waakzaamheid is geboden. Het verdient aanbeveling om niet te wachten tot het laatste moment met het per post bezorgen van een bezwaarschrift.