PUBLICATIES

 - Bron: BEwerken september 2017

Blijkens vaste rechtspraak mag het begrip 'afvalstoffen' niet te beperkt worden uitgelegd, maar desondanks zijn  twee 'escapes' erkend, namelijk voor bijproducten en einde-afvalfase (voltooide nuttige toepassing). Deze twee uitzonderingen zijn nadien neergelegd in de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008 (KRA). Ter nadere duiding van de KRA inclusief de criteria voor bijproducten heeft de Europese Commissie in 2012 een Guidance vastgesteld met nadere indicaties. In een uitspraak van 4 juli 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:2452) opteert de rechtbank Noord-Nederland voor strikte toepassing van deze Guidance: in het licht van de relevante indicaties uit de Guidance is verder gebruik van het residu in kwestie volgens de rechtbank onzeker zodat geen sprake is van een bijproduct, maar van een afvalstof. Ik betreur deze uitkomst en zou willen pleiten voor een minder rigide toepassing van de Guidance ter bevordering van een circulaire economie.

Bron: MenR 2014/94

Ground breaking case-law on the scope of the waste definition under Dutch and European law. Upon delivery the product you purchased is found to be off-spec. Can you return the product as a product or are you caught up in the maze of waste legislation?

Bron: AB 2014/44

Belangwekkende uitspraak over de bewijslast in het bestuursrecht bij opleggen last onder dwangsom. De bewijslast ligt primair bij de overheid en die last kan niet zomaar afgewenteld worden op het betrokken bedrijf!

Bron: BEwerken juni 2014

Wanneer de overheid een overtreding constateert moet in beginsel ook bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Dit leerstuk is in de rechtspraak ontwikkeld en staat bekend als de 'beginselplicht tot handhaving'. In beginsel want onder omstandigheden moet de overheid van handhaving afzien, met name in geval van 1) concreet zicht op legalisatie en 2) wanneer de gevolgen van handhaving onevenredig zijn in verhouding tot het met handhaving gemoeide belang. In dit artikel gaat Arthur van Rossem nader in op de omstandigheden die nopen tot afzien van handhaving.

Bron: Tank Storage Magazine January / February 2015

European Seveso legislation came into force following a major industrial accident at a chemical plant near the Italian town of Seveso in 1976. The third Seveso Directive was adopted in 2012 and aims to align the classification of dangerous substances with the CLP Regulation. Also it aims to strengthen some existing provisions, e.g. on government inspections. Transposition date 1 June 2015. This article outlines the main improvements.

Bron: BEwerken december 2015

Overtreding van de arboregelgeving door werkgevers kan resulteren in een bestuurlijke boete van de Inspectie SZW. In geval van een arbeidsongeval volgt vrijwel altijd een boete. De hoogte van een dergelijke boete hangt grotendeels af van de aanwezigheid van strafverhogende en/of -verlagende omstandigheden. De verlagende factoren (inventarisatie risico's en preventieve maatregelen, training en toezicht) waren tot voor kort cumulatief geformuleerd, maar volgens de rechter is de cumulatie-eis onredelijk. Dus de boete komt eerder in aanmerking voor matiging.

At kind request of my former colleagues at the University of Amsterdam (Centre for Environmental Law) on March 11, 2016, I delivered a quest lecture on European Waste Law anno 2016 to a group of international students. An excellent opportunity to highlight (some aspects of) the current status quo - e.g. of the definition of waste - as well as recent developments in this field as evidenced by the Circular Economy Package. I hope I have contributed somewhat to the students understanding of European Waste Law. With thanks to the Centre for Environmental Law.